PRINCESS WINNERS PROMOTION SLOVAKIA 2022 

CZECH & SLOVAK WINNERS EVENT & BUSINESS MEETING


The next part of the new edition of the world project Miss Princess of the World 2022, which in its international form was unfortunately still limited by the strict measures of individual countries within the framework of the COVID-19 coronavirus pandemic, took place on August 31 - September 2, 2022 as part of the cooperation between the Czech Republic and the Slovak Republic under the name PRINCESS WINNERS PROMOTION SLOVAKIA 2022. 

The program of this social promotion event with current and former national winners of the Czech and Slovak Republics was conceived primarily for representatives of partner companies and invited guests. Thanks for the attractive program belong above all to the two main local partners, which this time were two wineries. 

In addition to excellent accommodation in modern new premises and a tour of the winery, the PREDIUM VRÁBLE winery also prepared for the girls an unusual culinary experience in the form of a pairing of wine with food as part of a special tasting menu, prepared by a local culinary team that has cooked in foreign restaurants with a Michelin star. 

The idea of a joint project to build a PREDIUM winery with its own vineyards in Slovakia arose over a glass of good wine with friends. A winemaking family from Moravia and a native of Nitra started looking for a suitable place for a unique joint project together. In 1930, the vineyard of the Predium section of the vineyard belonged to the family of Mr. Shick, an important Vrábel businessman. The new owners of the winery fell in love with this picturesque southern slope and decided to continue the famous winemaking tradition of the town of Vráble. 

The CHATEAU Topol´čianka winery, as the largest Slovak wine producer, contributed to the good entertainment of our MISSes by inviting them to the official wine harvest in the presence of several thousand other spectators and wine lovers, in addition to a tour of the premises and a wine tasting. 

Part of the MISS program was also a visit to attractive places, such as the Topoľčianka Stud Farm, š.p. with a tour of horses and a sleepy carriage ride or a tour of Topol´čianka Castle, as the summer residence of the presidents of Czechoslovakia, primarily Tomáš Garrigue Masaryk, who even received state visits here.

The Topol´čianky National Stud is primarily a national center for horse breeding and breeding in Slovakia, in addition to keeping the stud book of the Lipizzaner, it is also entrusted with the keeping of the stud books of the Hucul, Shagya-Arab and Arabian Thoroughbred breeds. Today, it is among the most important stud farms in the world and can rightfully be included among the nation's cultural heritage. 

Topol´čianky Castle - its first written mention dates from 1293. However, archaeological findings document Slavic settlement as early as the 6th-7th century. century AD Ján Topoľčiansky, nicknamed the "Turkobijec" for his merits in the battles against the Turks, had the original fortress demolished at the end of the 16th century and a new fortress with a central courtyard built in its place, the foundation of today's castle. The influential Rákoczi family was later responsible for rebuilding the fortress into a castle, in particular, they had loggias and arcades built in the courtyard and the castle chapel. They also had a hospital, an old people's home and an orphanage established in the town. In 1890, the property passed into the hands of the Habsburgs, who owned it until the collapse of the monarchy. Archduke Josef August Habsburg liked the place very much, he bought valuable interiors, expanded the park, established a field, a stud farm, a riding stable and a hunting lodge. 

The evening program of the first day of promotion of our MISS was then completed by a visit to a concert with a performance of popular Slovak groups, including the current Slovak top band Kandrašovci. 

On September 1, 2022, the MISS program also included an official reception by the highest representative of the city of Vráble under the motto of the "Beauty and Business" project. Mr. Mayor Ing. Tibor TOTH welcomed the girls and their partners at the town hall, handed over souvenir materials from the city and then accompanied them to the presentation at the PREDIUM winery. 

The town of Vráble (Verebély in Hungarian), founded in 1265, is located in the southern part of Slovakia, in the Nitra Region, in the Danube Uplands on the Žitava River. The territory of the city was inhabited already in the Neolithic (6000 – 2000 BC). There is archeological evidence of a fortified settlement of the Hatvan and Hungarian cultures from the Early Bronze Age, skeleton graves from the Middle Bronze Age, Hallstatt and Latena settlements, a Germanic settlement from the 2nd-4th centuries and a Slavic settlement from the 9th century. 

During this PRINCESS WINNERS PROMOTION SLOVAKIA 2022 event, the girls decorated the dresses of fashion designer Jiřina Tauchmanová, and the whole program was of course in the spirit of establishing new collaborations over a glass of good wine. 

So "cheers" and hopefully see you again next time.PRINCESS WINNERS PROMOTION SLOVAKIA 2022 

CZECH & SLOVAK WINNERS EVENT & BUSINESS MEETING

Další část nového ročníku světového projektu Miss Princess of the World 2022, který byl ve své internacionální podobě bohužel stále omezen striktními opatřeními jednotlivých zemí v rámci pandemie koronaviru  COVID-19, proběhla ve dnech 31.8. – 2.9. 2022 v rámci spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou pod názvem PRINCESS WINNERS PROMOTION SLOVAKIA 2022

Program této společenské promotion akce s aktuálními i bývalými národními vítězkami České a Slovenské republiky byl koncipován především pro zástupce partnerských firem a zvané hosty.   Poděkování za atraktivní program pak patří především oběma místním hlavním partnerům, kterými tentokrát byla dvě vinařství. 

Vinárstvo PREDIUM VRÁBLE dívkám kromě skvělého ubytování v moderních nových prostorách a prohlídky vinařství připravilo i nevšední kulinářský zážitek v podobě snoubení  vína s jídlem v rámci  speciálního degustačního menu, připravovaného  místním kuchařským týmem, který vařil v zahraničních restauracích s Michelinskou hvězdou. 

Myšlenka společného projektu na vybudování vinařství PREDIUM s vlastními vinicemi na Slovensku vznikla při sklence dobrého vína s přáteli. Vinařská rodina z Moravy a nitranský rodák začali společně hledat vhodné místo pro unikátní společný projekt. V roce 1930 byla na vinné hoře sekce Predium vinice rodiny pana Shicka, významného vrábelského podnikatele. Do tohoto malebného jižního svahu  se noví majitelé vinařství zamilovali a rozhodli se navázat na slavnou vinařskou tradici  města Vráble.

Vinárstvo CHATEAU Topol´čianky, jakožto největší slovenský producent vína pak kromě prohlídky prostor a degustace vín přispělo k dobré zábavě našich MISS pozvánkou na oficiální vinobraní za přítomnosti několika tisícovek dalších diváků a milovníků vína.

Součástí programu MISS byla také návštěva atraktivních míst, jako jsou Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. s prohlídkou koní  i spanilou jízdou kočárem či prohlídka Zámku Topolčianky, coby letního sídla presidentů ČSR, primárně Tomáše Garrigua Masaryka, který zde dokonce přijímal státní návštěvy. 

Národný žrebčín Topol´čianky je primárně národním centrem chovu a šlechtění  koní na Slovensku, kromě vedení plemenné knihy Lipicánů je také pověřen vedením plemenných knih plemen Hucul, Shagya-araba a arabský plnokrevník. Dnes patří mezi nejvýznamnější světové hřebčíny a je možné jej právem zařadit mezi kulturní dědictví národa. 

Zámok Topol´čianky – jeho první písemná zmínka pochází z roku 1293. Archeologické nálezy však dokumentují slovanské osídlení již ze 6.-7. století n. l. Ján Topoľčiansky přezdívaný za zásluhy v bojích proti Turkům „turkobijec" nechal na konci 16. století strhnout původní tvrz a na jejím místě postavit novou pevnost s ústředním nádvořím, základ dnešního zámku.  Vlivný rod Rákocziových  se posléze zasloužil o přestavbu pevnosti na zámek, zejména nechali postavit loggie a arkády na nádvoří a zámeckou kapli. Také nechali v městečku založit nemocnici, starobinec a sirotčinec. V roce 1890 přešel majetek do rukou Habsburků, kteří jej vlastnili až do rozpadu monarchie. Arcikníže Josef August Habsburský si místo velmi oblíbil, pořídil hodnotné interiéry, rozšířil park, založil oboru, hřebčín, jízdárnu a myslivecký zámeček. 

Večerní program prvního dne promotion našich MISS pak završila návštěva koncertu s vystoupením populárních slovenských skupin včetně momentální slovenské top kapely Kandrášovců. 

Součástí programu MISS bylo dne 1.9.2022  také i oficiální přijetí nejvyšším představitelem města Vráble v rámci motta projektu „Beauty and Business“.  Pan primátor Ing. Tibor TOTH dívky a partnery přivítal na radnici, předal upomínkové materiály města a posléze je i doprovodil na presentaci do vinařství  PREDIUM. 

Město Vráble (maďarsky Verebély), vzniklo v roce  1265, leží v jižní části Slovenska, v Nitranském kraji, v Podunajské pahorkatině na řece Žitavě. Území města bylo osídleno již v neolitu (6000 – 2000 př. n. l.). Archeologicky je doloženo opevněné sídliště hatvanské a maďarovské kultury ze starší doby bronzové, kostrové hroby ze střední doby bronzové, halštatské a laténské sídliště, germánská osada z 2. – 4. století a slovanské sídliště z 9. století.

V průběhu této akce PRINCESS WINNERS PROMOTION  SKLOVAKIA 2022 dívky ozdobily šaty módní návrhářky Jiřiny Tauchmanové a celý program se samozřejmě nesl v duchu navazování nových spoluprací u sklenky dobrého vína.

Tak „ na zdraví“ a doufejme příště zase nashledanou.