PRINCESS ŠKODA RACING DAY 2022
CZECH & SLOVAK WINNERS EVENT & BUSINESS MEETING

Based on the motto of the "Beauty and Business" project, the organizers of the Miss Princess of the World® 2022 project prepared for the first time this year an all-day sports adrenaline event with a social business sequel called PRINCESS ŠKODA RACING DAY 2022. 

This attractive event was attended together with advertising partners and invited guests by the current or past most beautiful princesses of the Czech and Slovak Republics, such as Pavlína Ryšková, Simona Čmilová, Adéla Kašpaříková and others. 

The event, prepared in cooperation with the national organizer of the Slovak Republic, the Kalypso agency and the company AUTO TOMAN s.r.o. with the support of the ŠKODA AUTO brand, took place in two attractive places. 

The sports day, which was conceived primarily for the motor-based part of the guests, took place on the official racing circuit STEEL RING Třinec, one of the most modern areas in the Czech Republic, intended for international go-kart races at the highest level. 

Fans of the Škoda brand enjoyed a day at this polygon with their partner AUTO TOMAN, which has branches in Havířov and Třinec cities. The program included safety rides, where all participants could try out all the assistance systems of modern cars in practice. In addition, there were cars available across the ŠKODA AUTO model range - FABIA, SCALA, KAMIQ, SUPERB, KAROQ, KODIAQ or ENYAQ IV, including hybrid and fully electric cars.

In addition to dynamic driving with ŠKODA vehicles or training in safe driving on slippery surfaces with water obstacles, our MISS and partners especially enjoyed a huge chunk of adrenaline thrill while go-karting. The official timed training and the following regular go-kart races in the men's and women's categories on the professional race track became an indelible memory of the participants, especially when they all mastered all the pitfalls of bad weather, including falling snowflakes. 

 

After the sports entertainment, of course, the official part of this event with other invited business guests came next. This was a social dinner at round tables with business input of advertising partners, prepared at the TENNIS HOTEL VITALITY Vendryně and accompanied by an art program with short fashion shows by three leading Czech designers - Jitka Stauder, Luděk Hanák and Jiřina Tauchmanová, whose wonderful dresses on the beautiful MISS were a decoration dinner. 

The excellent tasting menu, which was prepared with his team by Michal Kučera, the chef of the VITALITY Hotel, was also supplemented by specially selected wines from the Vinařství pod Starýma horama, served personally by Mr. Gottwald, as part of the right combination of wine with food. 

Together with the moderator Radek Erben, the president of the competition, Mr. Ing. Viktor Krča and CEO of AUTO TOMAN, Mr. Ing. Josef Čichoň, in addition to personally welcoming guests, is honored to present trophies and prizes to the winners of the afternoon go-kart race.

Furthermore, the already selected partners presented their companies and activities in a traditional and unique way during the Business Meeting. For example, the companies HEDVA, ACOUSTIQUE QUALITY, SATUM, APOLI and LUMO presented themselves.The artistic part, surprisingly started during the show by Jitka Stauder with the sharp rap of the duo DAS ADY, was then refined and completed to the applause of the audience with her wonderful musical performance by Ivanna Bagová, a Ukrainian singer currently living in the Slovak Republic.

The organizers of the Miss Princess of the World® event also thanked all event partners through the moderator and presented the preparation of another international event being prepared abroad.
The whole evening program then continued in the spirit of establishing new collaborations with a glass of good wine.

So let's hope to see you next time at the next event.

PRINCESS ŠKODA RACING DAY 2022 
CZECH & SLOVAK WINNERS EVENT & BUSINESS MEETING


Na základě motta projektu „ Beauty and Business“ připravili organizátoři projektu Miss Princess of the World® 2022 poprvé v letošním roce celodenní sportovně adrenalinovou akci se společenským business pokračováním pod názvem PRINCESS ŠKODA RACING DAY 2022. 

Této atraktivní akce se zúčastnily společně s reklamními partnery a pozvanými hosty také aktuální či minulé nejkrásnější princezny České a Slovenské republiky, jako Pavlína Ryšková, Simona Čmilová, Adéla Kašpaříková a další.  

Akce, připravovaná ve spolupráci s národním organizátorem Slovenské republiky, agenturou Kalypso a společností AUTO TOMAN s.r.o. za podpory značky ŠKODA AUTO, proběhla na dvou atraktivních místech. 

Sportovní den, který byl koncipovaný především pro motoristicky založenou část hostů, proběhl na oficiálním závodním okruhu STEEL RING Třinec, jedním z nemodernějších areálů v České republice, určeném pro mezinárodní motokárové závody na nejvyšší úrovni. 

Příznivci značky Škoda si na tomto polygonu užili den s partnerem AUTO TOMAN, který má pobočky v Havířově a Třinci. Na programu byly jízdy bezpečnosti, kde si všichni zúčastnění mohli vyzkoušet veškeré asistenční systémy moderních vozů v praxi. K tomu zde byly k dispozici vozy napříč modelovou paletou ŠKODA AUTO - FABIA, SCALA, KAMIQ, SUPERB, KAROQ, KODIAQ, či ENYAQ iV včetně hybridních a plně elektrických vozů.

Kromě dynamických jízd s vozidly ŠKODA či tréningu bezpečné jízdy na kluzných plochách s vodními překážkami si naše MISS i partneři užili především obrovský kus adrenalinového vzrušení  při jízdě v motokárách. Oficiální měřený trénink a následující regulérní závody motokár v kategorii mužů i žen na profesionální závodní trati se staly pro účastníky nesmazatelnou vzpomínkou na tuto trať, zvláště když všichni téměř bravurně zvládli veškeré nástrahy nepříjemného počasí včetně padajících sněhových vloček. 

Po sportovní zábavě přišla samozřejmě na řadu i oficiální část této akce s dalšími pozvanými business hosty. Tou byla společenská večeře u kulatých stolů s business vstupy reklamních partnerů, připravená v prostorách TENIS HOTELU VITALITY Vendryně a doprovázená uměleckým programem s krátkými módními přehlídkami tří českých předních návrhářů – Jitky Stauder, Luďka Hanáka a Jiřiny Tauchmanové, jejichž nádherné šaty na krásných MISS byly ozdobou večera. 

Výborné degustační menu, které připravil se svým teamem Michal Kučera, šéfkuchař Hotelu VITALITY bylo také v rámci správného snoubení vína s jídlem doplněno speciálně vybranými víny z Vinařství pod Starýma horama, podávanými osobně panem Gottwaldem. 

Společně s moderátorem Radkem Erbenem měli také prezident soutěže, pan Ing. Viktor Krča a jednatel společnosti AUTO TOMAN,  pan Ing. Josef Čichoň  kromě osobního přivítání hostů čest předat poháry a ceny vítězkám odpoledního motokárového závadu. 

Dále již vybraní partneři v rámci Business meetingu tradičním i neotřelým způsobem představili své firmy a činnosti. Představily se tak například společnosti HEDVA, ACOUSTIQUE QUALITY,  SATUM, APOLI či LUMO.  Uměleckou část, překvapivě zahájenou při přehlídce Jitky Stauder řízným rapem dua DAS ADY pak zjemnila a završila za potlesku publika svým nádherným hudebním vystoupením Ivanna Bagová , ukrajinská zpěvačka žijící momentálně ve Slovenské republice.

Organizátoři akce Miss Princess of the World® také ústy moderátora poděkovali všem partnerům akce a představili přípravu dalšího mezinárodního eventu připravovaného v zahraničí. Celý večerní program se pak dále nesl v duchu navazování nových spoluprací u sklenky dobrého vína. 

Tak doufejme příště na dalším eventu nashledanou.