PRINCESS ART GLASS DAY 2023 
CZECH & SLOVAK WINNERS EVENT & BUSINESS DINNER


Miss Princess of the World®, based on her project motto "Beauty and Business", has prepared a social promotion event for the beginning of 2023 under the name PRINCESS ART GLASS DAY 2023 with current and former national winners of the Czech and Slovak Republic, supplemented by the official opening of the year 2023 in the form of PRINCESS BUSINESS DINNER. 

Thanks for the preparation of the attractive program belong above all to the local partners, which this time were the city of NOVÁ PAKA, the company SQS VLÁKNOVÁ OPTIKA and the GLASS ART ATELIER of designer Jiřina Tauchmanová. 

For three days, the renowned restaurant and pension Ježkův statek estate was the background for MISS and the national director of Miss Princess of the World® of the Czech and Slovak Republic, from which this time the participants of the event set off not only to the Kněžický vrch ski area with Věra Jirešová's SKI SCHOOL in nearby Vrchlabí, but above all directly to the city of Nová Paka and its sights. 

As the subtitle of this event under the name PRINCESS ART GLASS DAY 2023 this time also included various interesting things about working with glass in its various forms, the girls gladly accepted the offer for an interesting excursion in the local top technology company, the company SQS VLÁKNOVÁ OPTIKA. The company develops and manufactures components for fiber optics, optoelectronics and precision mechanical parts. Production comes primarily from in-house development, focused on innovation and special customer requirements.

Here, the company's marketing manager, Mr. Karel Šmondrk, brought the girls and the media closer to the precise, high-end production of light-conducting trains and special cables with his well-founded and passionate interpretation. 

In the next part of the program, the girls, media and guests were officially welcomed by the deputy mayor of Nová Paka, Mgr. Milan Pospíšil. Under the baton of the museum's director Iveta Mečířová and her staff, the guests could gradually view all the museum's exhibits, including Suchardův dům, natural history and spiritualist collections. 

The town of Nová Paka lies between the outstanding tourist areas of Český ráj and Krkonoše, connects to Podzvičinsko and forms the eastern gate of Geopark Český ráj. Nová Paka is characterized not only by interesting natural phenomena, but also by artistic and spiritual creation. The oldest mention of the existence of the town of Nová Paka dates from 1357. For centuries, Nová Paka was connected with the fate of Kumburk Castle, whose owners included the well-known warlord Albrecht of Valdštejn. The inhabitants of Novopack made a living mainly by weaving and hosiery, but also by shoemaking, pottery and gingerbread making. The construction of the Pavlán monastery and the Church of the Assumption of the Virgin Mary had a significant impact on the life of the city. The monastery was completed in 1701 and the church consecrated for the first time in 1724. Nová Paka became an important place of pilgrimage. Nova Paku was also made famous by the Suchard family, which excelled in the visual and sculptural arts. The fact that Nová Paka was the mecca of Czech spiritualism at the turn of the 19th and 20th centuries is also worth mentioning. 

After an insightful explanation of the city's sights, the local guide Mrs. Macháčková directed everyone to the Gernatův dům, where the participants received souvenir materials from the deputy mayor as part of refreshments with local specialties and thus concluded this part of the program.

So that the girls could enjoy a combination of social gatherings and an artistic program, the next part of the event took place in the premises of the GLASS ART ATELIER of designer Jiřina Tauchmanová, where, in addition to the insightful interpretation of our leading fashion designer, the princesses could also try designing luxurious dresses or making special lying glass. 

Jiřina Tauchmanová has been one of the leading Czech designers for over 35 years. He deals with hand-sewn tailor-made clothing and creates a dress code for collectives and companies. It is exceptional in that it is not subject to fashion hits. He only allows himself to be inspired for his work. It provides clients with perfect care, including quality work and materials. Dresses, suits and shirts made to measure. All in a unique style. He participates in many foreign projects. 

In the evening, the girls and the national organizers met with the invited guests in the lounge of the Ježkův statek, without the presence of the media, as part of the symbolic PRINCESS BUSINESS DINNER associated with the official opening of the new year 2023. 


PRINCESS ART GLASS DAY 2023 
CZECH & SLOVAK WINNERS EVENT & BUSINESS DINNER


Miss Princess of the World® na základě svého motta projektu „Beauty and Business“ připravila  na začátek roku 2023 společenskou promotion akci pod názvem PRINCESS ART GLASS DAY 2023 s aktuálními i bývalými národními vítězkami České a Slovenské republiky, doplněnou o oficiální zahájení ročníku 2023 formou  PRINCESS BUSINESS DINNER. 

Poděkování za přípravu atraktivního programu pak patří především místním partnerům, kterými tentokrát byly město NOVÁ PAKA, firma SQS VLÁKNOVÁ OPTIKA a GLASS ART ATELIER designérky Jiřiny Tauchmanové. 

Vyhlášená restaurace a penzion Ježkův statek byla po tři dny zázemím pro MISS a národní ředitele Miss Princess of the World® České a Slovenské republiky, ze kterého tentokrát účastníci akce vyrazili nejen do lyžařského areálu Kněžický vrch se SKISCHOOL paní Věry Jirešové v blízkém Vrchlabí, ale především přímo do města Nová Paka a jeho pamětihodností.  

Jelikož podtitulek této akce pod názvem PRINCESS ART GLASS DAY 2023 tentokrát zahrnoval i různé zajímavosti o práci se sklem v jeho různých podobách, dívky rády přijaly nabídku na zajímavou exkurzi v místní špičkové technologické firmě, společnosti SQS VLÁKNOVÁ OPTIKA.  Firma vyvíjí a vyrábí součástky vláknové optiky, optoelektroniky a přesné mechanické díly. Výroba pochází především z vlastního vývoje, zaměřeného na inovace a speciální požadavky zákazníků. 

Marketingový manager společnosti, pan Karel Šmondrk zde dívkám i mediím svým fundovaným a zapáleným výkladem přiblížil precizní špičkovou produkci světlovodných vlákem a speciálních kabelů. 

V další části programu při příchodu do KLENOTNICE drahých kamenů Muzea pak dívky, media a hosty oficiálně přivítal místostarosta města Nová Paka, pan Mgr. Milan Pospíšil. Pod taktovkou ředitelky muzea Ivety Mečířové a jejích pracovníků si hosté postupně mohli prohlédnout všechny expozice muzea včetně Suchardova domu, přírodovědných či spiritistických sbírek. 

Město Nová Paka leží mezi význačnými turistickými oblastmi Českého ráje a Krkonoš, navazuje na Podzvičinsko a tvoří východní bránu Geoparku Český ráj. Nová Paka je charakteristická nejen zajímavými přírodními jevy, ale také uměleckou a duchovní tvorbou. Nejstarší zmínka o existenci města Nová Paka pochází z roku 1357. Nová Paka byla po staletí spojena s osudy hradu Kumburk, mezi jehož majitele patřil i známý vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Obyvatelé Novopacka se živili především tkalcovstvím a punčochářstvím, ale také ševcovstvím, hrnčířstvím či perníkářstvím. Významný vliv na život města mělo vystavění pavlánského kláštera a kostela Nanebevzetí Panny Marie. Klášter byl dostavěn v roce 1701 a kostel poprvé vysvěcen v roce 1724. Z Nové Paky se stalo významné poutní místo. Novou Paku proslavil dále rod Suchardů, který vynikal ve výtvarném a sochařském umění. Za zmínku stojí také fakt, že Nová Paka byla na přelomu 19. a 20. století mekkou českého spiritismu.
Po zasvěceném výkladu městských pamětihodností pak místní průvodkyně paní Macháčková všechny nasměrovala do kavárny Gernatův dům, kde v rámci občerstvení s místnímu specialitami účastníci obdrželi od místostarosty upomínkové materiály a uzavřeli tak tuto část programu. 


Aby si dívky mohly užít kombinaci společenských setkání i uměleckého programu, další část akce probíhala v prostorách GLASS ART ATELIERU designérky Jiřiny Tauchmanové , kde si kromě zasvěceného výkladu naší přední módní návrhářky princezny mohly i samy vyzkoušet  navrhování luxusních šatů či výrobu speciálního lehaného skla. 

Jiřina Tauchmanová patří mezi přední české návrhářky přes 35 let. Zabývá se ručně šitým oblečením na míru a tvoří dresscode pro kolektivy a firmy. Je výjimečná tím, že nepodléhá módním hitům. Pro svou tvorbu se nechává pouze inspirovat. Klientům dopřává dokonalou péči, zahrnující kvalitní práci i materiály. Šaty, obleky a košile šité přímo na míru. Vše v osobitém stylu. Účastní se na mnoha zahraničních projektech.  
Večer se pak dívky i národní organizátoři, již bez přítomnosti medií, sešly s pozvanými hosty v salonku restaurace Ježkův statek v rámci symbolické PRINCESS BUSINESS DINNER spojené s oficiálním zahájením nového ročníku 2023.