Zásady ochrany osobních údajů

 1. Správce a kontaktní údaje

 •  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je PMT PRODUCTION agency s.r.o., IČ 05224080, se sídlem Revoluční 724/7, Praha 1, PSČ 110 00

          (dále jen: "správce").

 • Kontaktní údaje správce jsou:
  • e-mail: info@pmtproduction.com
  • telefon: +420 246 007 520
 • Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě
 1. Zdroje a účel zpracování osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávek či smluv.
 • Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění objednávek a smluv a dále osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu.
 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smluv podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR, dále oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, dále souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávek a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, a dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, včetně dokladací či fotodokumentací z realizovaných aktivit a akcí.

 1. Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, dále po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže
 1. Příjemci osobních údajů

 • Příjemci osobních údajů jsou externí dodavatelé podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smluvních vztahů a dále poskytovatelé technologií pro správu a provoz webových stránek a medializaci na platformách (youtube.com, facebook.com, instagram.com)
 • Správce může předat osobní údaje třetím osobám do třetí země i mimo prostor EU za účelem realizace smluvních vztahů jako jsou lety, plavby, ubytování, pojištění či transfery, dále za účelem zpracování vstupních formalit či víz, a dále pro zajištění bezpečnosti a ochrany majetku, zdraví či dalších zákonných důvodů.
 1. Vaše práva

          Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu, nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

         Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, dále přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě a k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 1. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky či přihlášky z internetového formuláře potvrzujete seznámení s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami také souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit a novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejnit na svých internetových stránkách.  

          Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.