KVALIFIKACE do Národního výběru ČR MISS PRINCESS OF THE WORLD® 2024

Dívky, které chtějí reprezentovat Českou republiku a získat korunku na dalším světovém finále soutěže MISS PRINCESS OF THE WORLD® se musí do Soutěže přihlásit od 10. října  2023 do 10. ledna 2024 a to účastí v KVALIFIKACI do Národního výběru ČR Miss Princess of the World® 2024, prostřednictvím oficiálních stránek www.missprincessworld.com. 

KVALIFIKACE Národního výběru dívek z České republiky do Soutěže MISS PRINCESS OF THE WORLD® 2024 oficiálně končí dnem 10.Ledna 2024. . 

Na základě rozhodnutí odborné poroty budou vybrané finalistky ČR nejdříve přizvány a oficiálně presentovány dne 1.února.2024 při atraktivní zimní sportovní akci pro děti pod názvem PRINCESS WINTER SHOW v areálu HEI Park Tošovice s následným oficiálním vyhlášením Delegátky ČR do této mezinárodní soutěže. 

Vybraná finalistka representující Českou republiku bude mít kromě jiných akcí ještě před samotným světovým finále možnost zúčastnit se společně se Slovenskou delegátkou v termínu 20.-27.6.2024 akce PRINCESS PROMOTION BULGARIA na Slunečném pobřeží v Bulharsku. 

Termín WORLD FINAL CEREMONY MISS PRINCESS OF THE WORLD®2024 je stanoven na 10.10.2024.

Soutěžící dívky musí být ženského pohlaví od narození, být ve věku 16-26 let, svobodné, bezdětné, s minimální výškou 172-175 cm, se zkušenostmi ze soutěží krásy či modelingu, mít alespoň komunikativní angličtinu a mít mezinárodní zkušenosti. 

Centrální organizátor si tradičně váží práce národních soutěží krásy, není a ani nechce být jejich konkurencí, proto samostatně nerealizuje veřejné castingy či semifinálové výběry v ČR.  V rámci transparentnosti a serióznosti Soutěže proto oslovuje právě organizátory národních soutěží MISS i celou oblast modelingu v České republice (agentury) s informacemi o pořádání Soutěže a termínech jednotlivých akcí. Cílem je společně zajistit vyslání kvalitní české delegátky, která již bude mít zkušenosti ze soutěží MISS či modelingu a šanci obstát v tvrdé zahraniční konkurenci na světovém finále. 

Agentury realizující národní soutěže MISS proto mají možnost delegovat svou kvalitní dívku přímo do FINÁLE Národního výběru ČR nebo (v případě, že jejich dívky nesplňují všechna kritéria mezinárodní Soutěže MISS PRINCESS OF THE WORLD®) informovat další potenciální kandidátky o možnosti přihlášení do KVALIFIKACE pro Českou republiku, či přihlásit takovou dívku do této KVALIFIKACE jako její Patron. 

Termín uzávěrky pro dívky přímo delegované organizátory národních soutěží MISS (agenturami) do FINÁLE Národního výběru ČR (včetně vyplnění potřebných formulářů) je dne 10. ledna 2024

Pokud se takto delegovaná dívka splňující kritéria soutěže stane oficiální českou delegátkou Soutěže MISS PRINCESS OF THE WORLD® 2024, obdrží její Patron finanční odměnu a V.I.P. pozvání na Soutěž. Centrální organizátor také nemá problém se skutečností, pokud je dívka u svého Patrona vázána agenturní smlouvou, pouze musí mít čas a možnost se zúčastnit oficiálního vyhlášení finalistek Soutěže MISS PRINCESS OF THE WORLD® 2024. 

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE:

 1. Dívka prohlašuje, že vyplnila správně, pravdivě a úplně všechny požadované údaje v předložených formulářích dle pokynů Centrálního organizátora a Národního organizátora (Národního partnera či Ambassadora soutěže) své země (dále i „Národní organizátor“) a tyto včas zašle/zaslala Centrálnímu organizátorovi přímo nebo prostřednictvím Národního organizátora.
 2. Dívka se zavazuje zúčastnit se Soutěže MISS PRINCESS OF THE WORLD® 2024. Tato povinnost nevznikne a/nebo vzniklá povinnost zanikne jedině v případě, že Centrální organizátor dívku odmítne, nebo Centrální organizátor dívku vyloučí ze soutěže. Centrální organizátor může dívku vyloučit ze soutěže i v případě, že dívce budou v účasti na Soutěži bránit vážné osobní nebo zdravotní důvody.
 3. Dívka bere na vědomí a souhlasí s tím, že je oprávněna zúčastnit se Soutěže pouze v případě, že odpovídá podmínkám a kriteriím Soutěže, tedy zejména:
  • je ženského pohlaví od narození
  • k  datu 1.1.2024 dovršila 16.rok života, ale nedovršila 26.rok života 
  • je svobodná a bezdětná
  • má státní příslušnost země, za kterou se do Soutěže hlásí
  • její doporučená výška je minimálně 172-175 cm, měla by mít souměrnou postavu 
  • má dobrý zdravotní stav 
  • má ukončené alespoň základní vzdělání, doporučeno ukončené středoškolské vzdělání 
  • umí dobře jeden z oficiálních světových jazyků a dále anglicky alespoň na komunikativní úrovni (anglický jazyk je komunikativní jazyk produkce Soutěže)
  • umí pracovat s PC a Internetem
  • byla jako Finalistka (eventuelně jako Náhradnice) delegována k účasti v Soutěži Národním organizátorem, Ambasadorem Soutěže či Národním partnerem) nebo prošla KVALIFIKACÍ Centrálního organizátora
  • nezúčastnila se jako vítězka finále žádného z předchozích ročníků Soutěže
  • je bezúhonná (tj. nikdy nebyla pravomocně uznána vinnou ze spáchání trestného činu a není s ní vedeno ani zahájeno trestní řízení pro spáchání trestného činu)
  •  neexistuje záznam v jakýchkoli materiálech, ve kterých by její osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti, zejména nikdy nepřijala roli v erotickém či pornografickém filmu, ani nefotila erotické či pornografické akty
  • vyplnila správně a úplně dotazníky, které jsou součástí manuálu Soutěže
  • neexistují na její straně žádná omezení, která by bránila její účasti v Soutěži
 4. Centrální organizátor může soutěžící dívku bez jakékoli související povinnosti odmítnout či vyloučit ze Soutěže, a to i kdykoli během trvání Soutěže. Centrální organizátor je oprávněn tak učinit zejména, ale ne pouze tehdy, pokud zjistí nesprávnost nebo nepravdivost tvrzení či pokud dívka poruší povinnosti nebo nebude-li soutěžící dívka splňovat základní předpoklady Soutěže. Centrální organizátor výlučně rozhoduje, o tom zda dívka splňuje předpoklady Soutěže a proti jeho rozhodnutí není přípustný žádný opravný prostředek. 

PŘIHLÁŠENÍM DO SOUTĚŽE:
Stvrzuji, že jsem byla řádně seznámena s jejími pravidly.

POTVRZENÍM PŘIHLÁŠKY: 
Dále prohlašuji a zavazuji se, že pokud by se kterákoliv z níže uvedených skutečností před zahájením Soutěže či kdykoliv jejím průběhu změnila, okamžitě budu kontaktovat a informovat Centrálního organizátora. Jsem si vědoma toho, že ponesu všechny právní důsledky, případně uhradím veškerou vzniklou škodu, pokud by toto mé prohlášení nebylo pravdivé a v důsledku jeho nepravdivosti vznikla Centrálnímu organizátorovi jakákoliv škoda. Uvedení nepravdivého prohlášení je důvodem ke zrušení mé účasti v Soutěži. 

POTVRZENÍM SPRÁVNOSTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Potvrzuji správnost všech v tomto formuláři vyplněných a uvedených údajů. Jsem si plně vědoma toho, že v případě, kdy by tyto údaje nesouhlasily se skutečností nebo byly nepravdivé a Centrálnímu organizátorovi vznikla v tomto důsledku škoda, jsem povinna a ochotna ji nahradit. Rovněž jsem si vědoma toho, že uvedení nepravdivých, neúplných či zavádějících údajů může být důvodem k mému odmítnutí či vyloučení ze Soutěže se všemi s tím spojenými právními následky. 

SOUHLASEM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 
Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle platných zákonných ustanovení a nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a to pro účel Soutěže (včetně zveřejnění mnou poskytnutých informací pro medializaci a fotografií na oficiálních www stránkách Soutěže a v mediích), a to na dobu 10 (deseti) let, nejdéle však do písemného odvolání. 
Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění, výsledků Soutěže a její vítězky.

Zdroj dynamické sekce: Přihláška do národního výběru ČR (Formulář)